ส่องเทรนด์และ ภาพรวมธุรกิจ Self Storage ในเอเชีย (Asia) จากงาน SSAA 2023

คาดว่ากลุ่มประเทศเศรษฐกิจที่พัฒนาจะชะลอตัว  อัตราเงินเฟ้อทั่วโลกมีแนวโน้มลดลง ต้นทุนหนี้จะยังคงอยู่ในระดับสูงเพื่อต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อต่อไป การคาดการณ์จากตัวเลขที่ออกมาสะท้อนให้เห็นถึงความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจโลก ในภาคของอุตสาหกรรม Self Storage เมื่อเทรนด์การเติบโตของธุรกิจในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้วถึงจุดอิ่มตัว จะเป็นโอกาสสำหรับประเทศที่กำลังพัฒนาได้หรือไม่ จากผลสำรวจของงาน  SSAA 2023 ที่จัดขึ้นที่กรุงเทพฯ โดย Anirudha Ganguli, Senior Director, APEC Equity Advisory, JLL

ผลตอบแทนอัตราค่าเช่า Self Storage ส่งสัญญาณการเติบโตที่มั่นคงและเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะที่ประเทศเวียดนามและประเทศไทยที่มีอัตราของผลตอบแทนอัตราค่าเช่า Self Storage เพิ่มขึ้นที่เฉลี่ย 12% รองลงมาเป็นประเทศญี่ปุ่นที่ 9.1% มีค่าเฉลี่ยของ APAC เติบโตอยู่ที่ 5.6% ที่น่าสนใจคือประเทศไทยมีอัตราการเข้าใช้บริการเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับประเทศใน APAC ที่มีภาพรวมเฉลี่ยจากปี 2022 ที่ 77%  ลดลงเหลือ 75% แต่ประเทศไทยการเข้าใช้บริการจากปี 2023 ที่ 70% สูงขึ้นกว่าปี 2022 ที่ 65% โดยประเทศที่มีอัตรการเข้าใช้บริการลดลงมากที่สุดจะอยู่ที่ประเทศฮองกง เนื่องจากสภาวะทางการเมืองและการย้ายถิ่นฐานของคนในประเทศ โดยมีสัดส่วนการใช้บริการแบ่งเป็นลูกค้า 2 กลุ่ม คือ กลุ่มจัดเก็บเพื่อส่วนตัวและกลุ่มจัดเก็บเพื่อธุรกิจ โดยในส่วนของการจัดเก็บเพื่อส่วนตัวมีอัตราสูงขึ้นเล็กน้อยจากปี 2022 ที่ 29% เป็น 31% ในปี 2023 และการจัดเก็บเพื่อธุรกิจมีอัตราลดลงตามสัดส่วนที่ 71% เป็น 69%  ตามลำดับ

จำนวนผู้ประกอบการ Self Storage มีจำนวนผู้ประกอบการเพิ่มมากขึ้นจากปี 2022  ในประเทศญี่ปุ่น เพิ่มขึ้น 7 รายและประเทศจีน 8 ราย อันเนื่องมาจากการขยายตัวของจำนวนประชากรและการรับรู้ของคนในท้องถิ่น ซึ่งจำนวนผู้ประกอบการที่เพิ่มขึ้นมาจากผู้ประกอบการใน Local และการขยายฐานจากผู้ประกอบกิจการจากต่างประเทศ ในส่วนของประเทศอื่นๆ  มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างละ 3-5 ราย แต่ในขณะที่ประเทศไทย เวียดนาม และ ฟิลิปปินส์ มีจำนวนผู้ประกอบการเท่าเดิม  ค่าเฉลี่ยการเพิ่มขึ้นของขนาดพื้นที่ให้บริการ APAC เฉลี่ยอยู่ที่ 12.9k sf โดยที่ประเทศจีนมีขนาดพื้นที่เพิ่มมากที่สุดที่ขนาดเฉลี่ย 66.6k sf

เทรนด์ของความต้องการ Self Storage ในปี 2023 ยังคงต้องการจัดเก็บเพื่อส่วนตัวยังคงมีความต้องการเพิ่มจากความต้องการเพิ่มพื้นที่อยู่อาศัยให้กว้างขึ้น พื้นที่อยุ่อาศัยไม่เพียงพอต่อการอยู่อาศัยเนื่องจากต้นทุนของมูลค่าของราคาอสังหาเพิ่มมากขึ้น  รวมไปถึงเทรนด์ของการเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตและทัศนคติที่มีต่อการใช้พื้นที่อยู่อาศัยให้ก่อประโยชน์สูงสุด และการรับรู้ที่เพิ่มความตระหนักในการบริโภค เรียนรู้ที่จะใช้บริการ Self Storage เพื่อเป็นทางเลือกในการแก้ปัญหาดังกล่าว