เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท สตอเรจ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558  ประกอบธุรกิจบริการให้เช่าห้องเก็บทรัพย์สินหรือสิ่งของส่วนตัวภายใต้เครื่องหมายการค้า แบรนด์  “i-Store” เพื่อช่วยแก้ปัญหาผู้คนที่ต้องการเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บสิ่งของ โดยสามารถจัดเก็บได้ทั้งในรูปแบบการจัดเก็บทรัพย์สินหรือสิ่งของสำหรับบุคคลทั่วไปและจัดเก็บในรูปแบบนิติบุลคล

ตลอดระยะเวลาการดำเนินกิจที่ผ่านมา บริษัทฯ มุ่งเน้นในการขยายสาขาการให้บริการของ i-Store เพื่อให้ครอบคลุมกับความต้องการของลูกค้าพร้อมกับนำเสนอรูปแบบการให้บริการจัดเก็บที่หลากหลายและมีคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้บริการและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในทุกๆ ไลฟ์สไตล์

 

ที่มาของบริษัทฯ

สาขา i-Store Self Storage ของเรา
สีลม | สุขุมวิท 24 | สุขุมวิท 71 | สาทร วัน

บริษัท สตอเรจ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งโดย คุณภักดี อนิวรรตน์ เริ่มเห็นโอกาสจากพฤติกรรมของผู้คนที่นิยมอาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมและจำนวนความหนาแน่นของประชากรที่เพิ่มขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบกับการศึกษาแนวโน้มธุรกิจบริการให้เช่าที่เก็บของส่วนตัวในต่างประเทศ อาทิ อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย ฮ่องกง สิงคโปร์ และจีน ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีอัตราการการเจริญเติบโตที่สูงและเป็นที่นิยมในประเทศดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ประกอบกับปัจจุบันคอนโดฯในเมืองที่มีขนาดเล็กลง การที่จะใช้พื้นที่ภายในห้องให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อการอยู่อาศัยก็เป็นปัญหาสำหรับคนที่มีของเยอะ รวมไปถึงการย้ายถิ่นฐานของชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยก็มีจำนวนที่สูงขึ้นเรื่อยๆ จึงเป็นที่มาของการก่อตั้งธุรกิจให้เช่าห้องเก็บของ (Self Storage) ภายใต้แบรนด์ i-Store Self Storage เปิดให้บริการที่สาขาแรกที่สาขาสีลมเดือน (ตุลาคม 2017) และ สาขาที่สอง ที่สาขาสุขุมวิท 24 (พฤษภาคม 2018) สาขาสุขุมวิท 71 (พฤษภาคม 2022) สาขาสาทร วัน (พฤษภาคม 2023) และ สาขาอื่น ๆ ตามลำดับ

“การสร้างสรรค์ความแตกต่างในการให้บริการ เพื่อให้แบรนด์ i-Store อยู่ในระดับ Premium ด้วยการสร้างประสบการณ์ที่ดีและสร้างการจดจำ ให้ i-Store มีความน่าเชื่อถือ ไว้ใจได้และเป็นที่หนึ่งในใจของลูกค้า ทำให้ลูกค้ารู้สึกถึงความคุ้มค่า มีคุณภาพในราคาที่เป็นมิตร และเสมือนว่า i-Store เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งในบ้านของลูกค้า จากความตั้งใจในการให้บริการดังกล่าวเป็นเป้าหมายที่บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำของอุตสาหกรรม Self Storage ในประเทศไทย ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด ตามวัตถุประสงค์ (Purpose) ขององค์กร คือ Increasing Space For Urban Life (เพิ่มพื้นที่ใช้สอยให้กับคนที่อาศัยอยู่ในเมือง)”

วัฒนธรรมองค์กร

T – Teamwork การทำงานเป็นทีม คือ การทำงานร่วมกัน โดยมีเป้าหมายเดียวกัน และเต็มใจร่วมกันปฏิบัติภารกิจต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายจนไปสู่ความสำเร็จ

R – Resilience ความสามารถในการกลับสู่สมดุล คือ ความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรวดเร็วและตอบสนองเชิงบวกต่อสถานการณ์ต่าง ๆ หลังจากเผชิญกับความทุกข์ยากหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตจนสามารถก้าวข้ามและผ่านพ้นอุปสรรคไปได้

E – Empathy ความเห็นอกเห็นใจ คือ สามารถที่จะเข้าใจความรู้สึกในมุมมองจากเพื่อนร่วมงาน เข้าใจสภาวะอารมณ์หรือความยากลำบากในเหตุการณ์ที่เพื่อนร่วมงานกำลังประสบปัญหา

A – Agile ความว่องไว ปราดเปรียว คือ วิธีการทำงานอย่างคล่องแคล่วรวดเร็ว เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนและตอบสนองลูกค้าได้อย่างรวดเร็วในสภาวะที่มีความไม่แน่นอน มองหากกระบวนการที่จะช่วยลดการทำงานที่เป็นขั้นตอน และมุ่งเน้นเรื่องการสื่อสารกันในทีมให้มากขึ้น

T – Trust ความไว้วางใจ คือ ความเชื่อมั่นที่มีต่อเพื่อนร่วมงานหรือกลุ่มบุคคล ว่าเขาหรือพวกเขาเหล่านั้นมีเจตนา มีการกระทำ และการแสดงออกในทิศทางเหมาะสมตามผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่เราคาดหวังไว้

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการประกอบธุรกิจบริการให้เช่าห้องเก็บของนอกบ้านที่ดีที่สุดและใช้นวัตกรรมที่ทันสมัยมาพัฒนาการให้บริการ เพื่อเป็นอันดับหนึ่งในใจของลูกค้า

พันธกิจ

มอบการให้บริการที่มีคุณภาพ เข้าใจความต้องการของลูกค้า และสามารถพัฒนารูปแบบการบริการให้ตรงกับความต้องการในทุกๆ ไลฟ์สไตล์ พร้อมทั้งขยายสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ