ร่วมงานกับเรา

บริษัท สตอเรจ เอเชีย จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครเพื่อนร่วมทีม

เพื่อรองรับการเปิดให้บริการ และการเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัท
เรามองหาบุคลากรที่มุ่งมั่นในการทำงาน เข้ามาเป็นส่วนร่วมในการทำงาน ร่วมเป็นหนึ่งในทีมงานกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

Sales Associate of i-Store Self Storage

Responsibilities :

 • Introducing the self storage services to customers with good understanding.
 • Respond to customer questions in an efficient and appropriate manner.
 • Answering incoming calls taking messages and re-directing calls as required.
 • Taking care customers to get the best experience in any touch points.
 • Assist with customer outreach.
 • Coordinate with the marketing team and other departments.
 • Coordinate between our logistic outsourcing and customers.
 • Updating customer records and storage units.
 

Qualifications :

 • Female or Male with approximate age 25 to 29
 • Bachelor’s Degree in all major
 • 1- 2 years experience in Customer Service.
 • Be able to speak English (common communication)
 • Basic able to work under pressure environment.
 • Basic computer skill (Excel, Work, Presentation) and Eager to learn.
 • High leadership and good negotiation.
 • High responsibility and good follow up.
 • Good personality and good follow up.
 • Initiative for problem solving.
 • Work in Hotel, Real estate, Logistic or service business (preferred).
 

Place of work & Work Days :

 • Near BTS and MRT
 • 5 Working Days (09:00 - 18:00)
 

Welfare and Benefits :

 • Social Security
 • Accident and Health Insurance
 • Annual Trip and Party
 • Medical Expenses
 • Provident Fund
 • Uniform
 • Incentive
 • Marriage Gift Other Benefits
 
 

Contact :
HR Mr. Watcharapong (089-180-1251)

Watcharapong.s@storage-asia.co.th

Register

Accounting Supervisor

Responsibilities:

 • รับผิดชอบงานด้านบัญชีเจ้าหนี้ เช่น รับวางบิล, ตั้งหนี้การค้า, ตัดจ่ายชำระหนี้ในระบบ, ทำเช็คจ่าย, ทำเบิก – จ่าย เงินสดประจำวัน, ตรวจสอบรายงานภาษีซื้อ เป็นต้น
 • รับผิดชอบงานด้านบัญชีลูกหนี้ เช่น วางบิล/ใบแจ้งหนี้ – รับเช็ค จากลูกหนี้, ตัดรับชำระหนี้ในระบบ, นำเช็คเข้าบัญชี และเคลียร์เช็คในระบบ, ตรวจสอบและแก้ไขใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี, ตรวจสอบใบลดหนี้ – เพิ่มหนี้, ตรวจสอบรายงานภาษีขาย เป็นต้น
 • บันทึกบัญชีและกระทบยอดบัญชีต่าง ๆ (Reconciliation) ที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน
 • รับผิดชอบด้านภาษี ยื่นแบบรายการเสียภาษีตามกฎหมาย เช่น แบบ ภ.ง.ด.1, 3, 50, 51, 53 ภ.พ.30, 36 เป็นต้น
 • รับผิดชอบด้านสินค้าคงเหลือ รวมถึงการตรวจนับสินค้าคงเหลือ
 • รับผิดชอบด้านทรัพย์สิน
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualification and Required Skill:

 • เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • มีพื้นฐานความรู้ทางด้านงานบัญชี และภาษี
 • พร้อมรับการท้าทายความสามารถ มีมนุษยสัมพันธ์ดี กระตือรือร้น รักงานบริการ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ (MS-OFFICE) และโปรเเกรมทางบัญชีได้ดี
 • มี CPA หรือ CPD หรือประสบการณ์ในสายงานการบัญชีจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

Place of work & Work Days :

 • Head Office at BTS Phrom Phong
 • 5 Working Days (09:00 - 18:00)
 

Welfare and Benefits :

 • Social Security
 • Accident and Health Insurance
 • Annual Trip and Party
 • Medical Expenses
 • Provident Fund
 • Uniform
 • Incentive
 • Marriage Gift Other Benefits
 
 

Contact :
HR Mr. Watcharapong (089-180-1251)

Watcharapong.s@storage-asia.co.th

Register

Software Developer Supervisor

Responsibilities:

 • Design, develop, test, and deploy scalable and high-performance software applications using PHP, Nodejs, SQL, Non-SQL programming language. 
 • Collaborate with cross-functional teams such as project managers, designers, and other developers to deliver high-quality software solutions.
 • Identify and fix software bugs and performance issues in existing applications. 
 • Write clean, maintainable, and efficient code that adheres to software development best practices and standards. 
 • Stay up to date with emerging trends and technologies in software development and share knowledge with the team.
 • Wite unit test and perform integration tests.
 • Responsible for troubleshooting and debugging application issues.
 • Perform code review and follow change management process.

Qualification and Required Skill:

 • Bachelor’s degree in computer science or related fields.
 • Minimum of 3-5 years of experience in developing applications (full stack is a plus).
 • Should have experience in:
  • Programming:  NextJS, PHP (Laravel framework), ReactJS, HTML5, CSS, SASS, JavaScript, jQuery, AJAX, JSON, RESTful API
  • Tools: Postman, Visual studio code, Dialog flow
  • Database: SQL, MySQL, PostgreSQL
  • Test
  • Deployment
  • Security
  • Performance Improvement
  • Resource Management
  • Project Management
 • Knowledge and regular use of source control.
 • Knowledge in data structures
 • Knowledge of managing and maintaining our server
 • Knowledge and regular use of automated regression testing frameworks at each level of the stack.
 • Knowledge about and experience in this kind of software development methodologies; AGILE, SCRUM
 • Systematic and analytic thinking
 • Good Communication in oral and Written English is a plus.  

Place of work & Work Days :

 • Head Office at BTS Phrom Phong
 • 5 Working Days (09:00 - 18:00)
 

Welfare and Benefits :

 • Social Security
 • Accident and Health Insurance
 • Annual Trip and Party
 • Medical Expenses
 • Provident Fund
 • Uniform
 • Incentive
 • Marriage Gift Other Benefits
 
 

Contact :
HR Mr. Watcharapong (089-180-1251)

Watcharapong.s@storage-asia.co.th

Register

Assistant Manager - Purchasing

Responsibilities: 

 • Handle the day-to-day administrative and procurement duties of the office.
 • Organizing office supply and stationery and other procurement.
 • Working with the multiple vendors for negotiating the deals and evaluate the comparison in each dimension such as price, quality, delivery speeding, and other factors.
 • To ensure that good working conditions are regularly maintained i.e. office facilities, office cleaning, etc.
 • Coordinate the maintenance and repair of office equipment and office premises.
 • Handling PR & PO issue within timeframe with accuracy.
 • Monitor office seating layout and Telephone no. arrangement.
 • Taking care of office’s vehicles; regular maintenance, car rental.
 • Maintaining the inventory and asset list.
 • Control service of maid, Security guard.
 • Travel management and arrangements.
 • Perform other related duties as required.

Qualification and Required Skill:

 • Female or Male with approximate age 23 to 30
 • Bachelor’s Degree in all major
 • 2- 5 years’ experience
 • Eager to learn, Initiative for problem solving and Prioritize and multitasking
 • High leadership and good negotiation
 • High responsibility and good follow-up
 • Good personality, Strong communication skills and Professional with a positive attitude
 • Proficiency and expertise in using MS office Tools (Word, Excel, PowerPoint)

 

Place of work & Work Days :

 • Head Office at BTS Phrom Phong
 • 5 Working Days (09:00 - 18:00)
 

Welfare and Benefits :

 • Social Security
 • Accident and Health Insurance
 • Annual Trip and Party
 • Medical Expenses
 • Provident Fund
 • Uniform
 • Incentive
 • Marriage Gift Other Benefits
 
 

Contact :
HR Mr. Watcharapong (089-180-1251)

Watcharapong.s@storage-asia.co.th

Register