Storage Management

     บริารรับจ้างบริหารจัดการพื้นที่ Self Storage โดยเจ้าของที่ดินเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารเพื่อให้บริการสำหรับ Self Storage และเป็นผู้ว่าจ้างให้ทางบริษัทฯ เป็นผู้บริหารจัดการพื้นที่ดังกล่าวภายใต้มาตรฐานของแบรนด์ i-Store