แจ้งเบาะแสการทุจริต

บริษัท สตอเรจ เอเชีย จำกัด (มหาชน)

ท่านสามารถร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรได้โดยตรง มายังคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทผ่านช่องทางต่อไปนี้

1.ทางไปรษณีย์ :

ถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท สตอเรจ เอเชีย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 51 ซอยสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
2.ทางอีเมล :
3.ทางเว็บไซต์ :